Център за трансфер на технологии | Пакт за стабилност