Център за трансфер на технологии | Резултати

Резултати

Екипът на Центъра за трансфер на технологии до 2014 г. е провел множество семинари по следните научни направления:

1. Технологии за бързо прототипиране, бързо производство и бързо приборостроене

2. Вакуумни и нано технологии
3. Ресурсоспестяващи технологии
4. Технологии за управление на кризисни ситуации
5. Алтернативни енергийни източници в транспортния сектор
6. Автоматизация
7. Екологично земеделие

През 2015 г. Центърът за трансфер на технологии (ЦТТ) изпълняваше своите дейности съгласно неговия статут. Чрез него университетът участва в 13-тия ежегоден форум за насърчаване на предприемачеството в България – Европейски ден на предприемача 2015, който се проведе в рамките на Европейската седмица на Малките и средните предприятия (МСП) на 15-ти и 16-ти октомври 2015 г., в Интер Експо Център, гр. София. Темата на събитието беше: "ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И НАУКА – ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ". Разгледаните модули засегнаха теми като:

 • Ролята на партньорството Академия-Бизнес за развитието на иновациите в дейността на Съвета по иновации и енергийна ефективност при Българската търговско-промишлена палата;
 • Възможности за сътрудничество с румънски фирми с цел разработване на иновативни проекти;
 • София Тех Парк;
 • Столична стратегия за интелигента специализация;
 • Иновациите – мост между науката и бизнеса;
 • Социалното предприемачество;
 • Мрежата на Центровете за трансфер на технологии;
 • Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“;
 • Предприемачество в културните и творчески индустрии и др.

По линия на Мрежата на Центровете за трансфер на технологии, университетът участва в обсъждането на съществуващите бариери пред технологичния трансфер:

1.  Институционални
 • Липса на ресурси (пари и хора).
 • Липса на знание.
 • Недобра регулация на правата по интелектуалната собственост.
2.  Технологични
 • Няма достатъчно разбиране относно нуждите на индустрията.
 • Технологията не отговаря на условията на средата.
 • Липсват достатъчно изследователи.
3.  Човешки
 • Културни различия.
 • Липса на комуникация.
 • Нежелание за поемането на риск.
 • Настройка на мисленето.

През годината чрез ЦТТ отново са провеждани работни срещи с представители на различни фирми от региона, на които са проучвани проблеми, свързани с производствената дейност на фирмите и търсене на възможности за тяхното решаване от специалисти на университета, чрез договори с НИС.

 

През 2016 г. екипът на ЦТТ проведоха редица семинари и обучения:

 • Семинар на тема „Дигитална идентичност и сигурност” организиран съвместно с Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и Microsoft България – 22 юни 2016 г.
 • Семинар на тема „Върхови технологии за експериментални изследвания и обучение”, организиран съвместно с National Instruments и Метрисис – 12 октомври 2016 г.
 • Семинар за представяне на програмата LEADER, съвместно с Институт за разрешаване на конфликти InReCo, Молдова – 19 октомври 2016г.
 • Практически демонстрации и обучение на последните иновационни и подобрени решения на SIEMENS – 7 ноември 2016 г.
 • Информационна кампания “ЗДРАВЕЙ! ТОВА СЪМ АЗ!”, организиран съвместно с Фондация “АСИСТ – Помагащи технологии“ – 2 – 3 декември 2016 г.

През 2016 г. се проведе и иновационен одит на множество фирми от различни сектори:

 • Телекомуникации – 5 бр.;
 • Електроника и енергетика – 3 бр.;
 • Маркетинг – 1 бр.;
 • Информационни технологии – 1 бр.;
 • Транспорт и логистика – 2 бр.;
 • Сигурност – 2 бр..

Традиционно всяка година по време на майските празници по случай „Дните на специалността и професионалната реализация” Центърът за трансфер на технологии съвместно с катедра  „Компютърни системи и технологии” провежда конкурс за иновативни компютърни студентски разработки в следните направления: 

 • Софтуерни приложения;
 • Хардуерни реализации.

Семинарите демонстрираха научния потенциал на учените от Русенския университет и се представиха последните достижения в различните области на науката, като привлякоха вниманието на значителен брой заинтересувани лица.


Page rendered in 0.0034 seconds