Център за трансфер на технологии | Иновации

Иновации

 

РЕГИСТРИРАНИ ПАТЕНТИ/ЗАЯВКИ ЗА ПАТЕНТИ,

ПОЛЕЗНИ МОДЕЛИ И АВТОРСКИ СВИДЕТЕЛСТВА

 

 

1. Bratanov Daniel. Ортеза предмишница, Certificate of registration trade mark and design, No 002309484-0001,2013.
2. Bratanov Daniel. Ортеза мишница, Certificate of registration trade mark and design, No 002309484-0002,2013.
3. Daniel Bratanov. Ортеза долен крайник, Certificate of registration trade mark and design, No 002309484-0003,2013.
4. Stanev I. A Bulgarian Linguistic Procesosor Based on the Formal Model Control Networks - General Concept, Copy Right Certificate, No 12032014-01,2014.
5. Stanev I., K. Grigorova. KBASE Unified Process, Copy Right Certificate, No 12032014-02,2014.
6. Yordanova, Z. To the problem concerning the electoral rights of convicted persons /abstract/, анотация, No 1311-3321,2016.
7. Алипиев, О. Цилиндрична правозъба предавка с външно зацепване, Патент за изобретение, No 66144,2011.
8. Алипиев, О., И. Николаев, Г. Попов, Д. Зафиров. Хидромашина с вътрешно зацепване, Патент за изобретение, No 66143,2011.
9. Андонов К., Б. Евстатиев, Б. Манолова, И. Белоев, И. Григоров, Л. Михайлов, П. Пенев. TovaroviGrafici.exe – Компютърна програма, Сертификат за защитени авторски права, No 05.07.2016-4,2016.
10. Андонов К., Б. Евстатиев, Б. Манолова, И. Белоев, А. Новакова. "Нетни икономии" на енергия от атмосферния въздух и слънчевата радиация при сушене и съхранение на продукция, зареждане на електромобили, Сертификат за защитени авторски права, No 07.07.2016,2016.
11. Андонов К., Б. Евстатиев, Б. Манолова, И. Белоев, А. Новакова, К. Габровска-Евстатиева. Автоматизирана система за управление на нетните приходи от възобновяеми енергийни източници, Сертификат за защитени авторски права, No 06.07.2016,2016.
12. Андонов К., Б. Евстатиев, Б. Манолова, И. Белоев, К. Ениманев. Компютърна програма за оптимизация на изолацията на сгради с аерация VENTS 1.0, Сертификат за защитени авторски права, No 08.07.2016,2016.
13. Андонов К., Б. Манолова, И. Илиев, О. Динолов, Л. Михайлов. Пакет от показатели индекси Q(J)-А и Q(T)-А − за ефективно управление на електропотреблението при топлинни процеси за осигуряване на системата тип MQL&ABC, Сертификат за защитени авторски права, No 14022013/5,2013.
14. Андонов К., Б. Манолова, О. Динолов, Л. Михайлов. Пакет от показатели индекси L(S)-а и L(U)-А − за ефективно управление на електропотреблението на лъчисти уредби (осветление) за осигуряване на системата тип MQL&ABC, Сертификат за защитени авторски права, No 14022013/6,2013.
15. Андонов К., Б. Манолова, О. Динолов, Л. Михайлов, А. Кръстева. Пакет от показатели M(F)-А − за ефективно управление на енергопотреблението на агрегати и системи за транспортиране на флуиди за осигуряване на системата тип MQL&ABC, Сертификат за защитени авторски права, No 14022013/4,2013.
16. Андонов К., О. Динолов, Б. Евстатиев. Система EffSyst v.1.0 за автоматизация на инженерния труд при експериментални изследвания на електрически задвижвания, Сертификат защитени авторски права, No 15022012,2012.
17. Андонов К., О. Динолов, Б. Евстатиев. Система RelCons v.1.0 за изследване на енергийната ефективност на групирани електрически консуматори, Сертификат за защитени авторски права, No 12112012,2012.
18. Андонов К., О. Динолов, Б. Манолова, Л. Михайлов. Пакет от показатели индекс M(D)-А − за ефективно управление на електропотреблението на задвижването на машини и агрегати (преобразуване в механична) за осигуряване на системата тип MQL&ABC, Сертификат за защитени авторски права, No 14022013/2,2013.
19. Андонов К., О. Динолов, Б. Манолова, Л. Михайлов. Пакет от показатели индекс M(T)-А − за ефективно управление на енергопотреблението на товароподемни и транспортни механизми и системи за осигуряване на системата тип MQL&ABC, Сертификат за защитени авторски права, No 14022013/3,2013.
20. Андонов К., О. Динолов, Б. Манолова, Л. Михайлов, И. Илиев. Структура на система за управление на електропотреблението тип MQL&ABC, Сертификат за защитени авторски права, No 14022013/1,2013.
21. Апрахамян Б., М. Николова , В. Захариева. Контакт на електрически апарат, публикуван в Официален бюлетин бр. 11, 2014, Патент за полезен модел, рег. No 2001, заявка No 002647 от 21.10.2013, No 002647/2,2014.
22. Белоев Х.И., П.Т. Радулов, А.И. Атанасов, К.Е. Стоянов, П.Д. Димитров. Метод за компостиране на растителни остатъци., Патент за изобретение, No 110522А,2011.
23. Белоев Х.И., П.Т. Радулов, А.И. Атанасов, П.Д. Димитров, К.Е. Стоянов. Устройство за компостиране., Патент за изобретение, No 110627А,2011.
24. Борис Борисов и др. Устройство за маркиране, патент, No G 01 M 1/26 (2006,2015.
25. Борис Борисов и др. Устройство за изпитване на навесни системи на трактори, патент, No А 01 B 59/04 (200,2015.
26. Братанов Даниел. Роботизирана система за едновременна рехабилитация на горен и долен крайник, Свидетелство за регистрация на полезен модел, No 1768 U1,2013.
27. Булгаков Володомир, Белоев Христо, Борисов Борис и др. Пристрий для транспортурования и очистки кореноплодив, Патент на ВИНАХИД,Украйна, No 112686,2016.
28. Булгаков Володомир, Белоев Христо, Борисов Борис и др. Пристрий для транспортурования и очистки кореноплодив, Патент на ВИНАХИД,Украйна, No 112687,2016.
29. Василев, Ц.И. Метод и програма за откриване на колизии при симулация на плат с трасиране на лъчи, извършвано от графичен процесор, Сертификат за авторски права, No 02092014,2014.
30. Василев, Ц.И., Б. Мутев. Софтуерна библиотека за разработване на игри с цел обучение на студенти по Програмиране и Обектно-ориентирано програмиране, Сертификат за авторски права, No 01092014,2014.
31. Вълова, И., Й. Калмуков. Система за управление на студентски проекти, Сертификат за авторски права, No 03.11.2011,2011.
32. Големанов Ц. Метод за интегриране на CNP-механизма за извод в SPIDER-програма, сертификат за авторски права върху научен продукт, No 29102015,2015.
33. Големанов Ц. SpiderCNP Инструментална среда за визуално програмиране чрез управляващи мрежи, сертификат за авторски права върху научен продукт, No 02102013,2013.
34. Големанова Е. Методика за CNP-реализация на алгоритми за търсене в Пространство на състоянията, авторско свидетелство, No 28102015,2015.
35. Даниел Братанов. Мехатронна система за обезвреждане на взривове и провеждане на спасителни операции, Авторско свидетелство, No 02.04.2012/05,2012.
36. Даниел Братанов Павел Витлиемов Милко Маринов. Система за симулиране работата на шприцформи, Сертификат за авторски права, No 02.04.2012/04,2012.
37. Джуров В. И. Applikation of fuzzy logic for examination of the information of objects dinamic characteristics with low -effective reflective surface, полезен модел, No 18.09.2015,2015.
38. Джуров В. И., М. Костова. Inteligent Approach to Determine the Type of Objeccts with Low Effective Reflective Surface, Built with Stealth Technology, полезен модел, No 09.09.2015,2015.
39. Джуров В., М. Костова,К. Джуров. Аpplication of Probability Neural Networks for Classification of Explosives with Blasting Action, полезен модел, No 01.04.2015-1,2015.
40. Джуров В.И. Application of hibrid neural networkfor quick choice of frequent range for objects with plazma cover, полезен модел, No 17.09.2015,2015.
41. Добрева, А. Метод за подобряване на трибологичните показатели на зъбни предавки с вътрешно зацепване и малка разлика в броя на зъбите, Удостоверение за авторско право, No 1153/АД/ЮВП,2012.
42. Добрева, А.С.Стоянов. Метод за оптимизиране на геометричните параметри на зъбни предавки с вътрешно зацепване и малка разлика в броя на зъбите по критериите контактна якост и якост на огъване, базиран на софтуерна система , Удостоверение за авторско право, No 1176/АД/ЮВП,2012.
43. Е. Ангелова, В. Ронкова, А. Тюфекчиян. Компютъризирано проектиране на еволвентни цилиндрични зъбни предавки за преносими електрически инструменти, базиран на софтуерна система GEOMER”., Удостоверение за авторско право, No 1264,2013.
44. Е. Ангелова, К. Каменов, В. Ронкова. „Компютърна система в помощ на обучението по дисциплината Машинни елементи- УЧЕБНИК БЕЗ ДУМИ”, Удостоверение за авторско право, No 1303,2013.
45. Евстатиев Б., В. Георгиев, И.Евстатиев. Инсталация за зареждане на електромобили, Положително решение за регистрация на полезен модел, No 2714,2014.
46. Евстатиев И. Инсталация за екологично енергийно-ефективно производство на растителни масла, Полезен модел, No 1798 U1,2013.
47. Иванов И. И., А. Вл. Манукова, Л. И. Димитрова, И. Хр. Стоянов, П. Г. Димитров. МЕТОД И УСТРОЙСТВО ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ВРЕМЕТО НА СПИРАНЕ НА ЖИЗНЕНИТЕ ФУНКЦИИ, патент, No 112279,2016.
48. Иванов. Ал. е автор на графичния дизайн на регистрирани в Европейския Съюз Промишлени дизайни на медицински ортези за рехабилитация на горен и долен крайник чрез роботерапия, Вписани в регистъра на OHIM (Office for harmonization in the internal market), Alicante, Spain с No., No 01102013,2013.
49. Иванова , Г., Ал. Иванов. "Среда за виртуално измерване на конструктивни и геометрични параметри на протяжки", Сертификат за авторски права, No 08102011,2011.
50. Иванова, А. Модел на сайт за развитие на академичния състав, Сертификат за авторски права, No 10092012,2012.
51. Киряков, Д. В. Методика за определяне брой и място на разположение на електрофилтри при внедряване в птицевъдни ферми, Сертификат за интелектуална собственост, No 10092013,2013.
52. Матеев, В. М. Виртуална лаборатория по синтез и анализ на логически схеми, Сертификат, No 08022011,2011.
53. Митев Георги В.,Иванов Велико., Христов Христо И., Братоев Красимир П., Демирев Живко Й., Колев Божидар Р., Тодоров Тодор Ц., Михайлов Мирослав Д. Метод и устройство за точна сеитба на семена от окопни и зеленчукови култури чрез полагане в почвата на биоразграждащи се ленти, патент, No 111132,2012.
54. Михаил Илиев, Георги Христов. „Транспортен протокол с адаптивен модул, гарантиращ ефективно използване на мрежовите ресурси”, Документ за защита на интелектуална собственост, No 14042011,2011.
55. Михаил Илиев, Георги Христов, Пламен Захариев. „Метод за повишаване на точността на механизма за прогнозиране на мрежовите ресурси в IP базирани телекомуникационни системи”, Документ за защита на интелектуална собственост, No 13042011,2011.
56. П. Захариев, Г. Христов. Подходи за йерархична организация на безжична сензорна мрежа с ефективно и разпределено използване на енергията от сензорните модули, Документ за защита на интелектуална собственост, No 30052013,2013.
57. Павел Витлиемов Милко Маринов Владимир Точев. Инструментална среда за изследване производителността на системи за управление на бази от данни при съхраняване на резултати от измервания, Сертификат за авторски права, No 02.04.2012/02,2012.
58. Павел Витлиемов Милко Маринов Цветелин Павлов Даниел Братанов. Разпределена система, базирана на знания, използвана в шприцващата и леярската индустрии, Сертификат за авторски права, No N:02.04.2012/03,2012.
59. Петров О. Метод за количествена оценка на потенциала и използването на дневното естествено и допълнителното изкуствено осветление при плавно, едностепенно и двустепенно управление на вътрешни осветителни уредби, Сертификат за авторски права, No 11102012,2012.
60. Пламенка Тодорова Христова. Набор задачи за олимпиади и състезания по програмиране, сертификат, No 21.06.2011,2011.
61. Станчев Т., К. Андонов, И. Евстатиев, К. Ениманев. Устройство за определяне на топлофизичните характеристики на ограждение, патент за изобретение, No BG 66325 B1,2013.
62. Стоянов, В., Й. Драгиева, Г. Кадикянов, Е. Маринов, А. Павликянова. Покритие върху детайли от алуминий и алуминиеви сплави, Свидетелство за полезен модел, No 1465 U1,2011.
63. Христо Белоев, Петър Радулов, Ангел Атанасов, Петър Димитров, Калоян Стоянов, Страхил Енчев, Ивайло Цонев. Метод и устройство за внасяне на органично вещество или мулч в почвата., Патент, No A 01 B49/02 (2006,2015.
64. Цветков, Ил. Ст.,Б. Банев,Д. Киряков, В. Джуров, Т. Станчев. Електронен доилен пулсатор с независимо управление на каналите, Полезен модел, No 1953, 2014.


Page rendered in 0.0040 seconds