Център за трансфер на технологии | Трансфер

Трансфер

 


В Русенски университет „Ангел Кънчев“ са налице резултати и/или продукти от научноизследователска дейност с добър пазарен потенциал в следните области:


1. ОБРАБОТКА НА ИНФОРМАЦИЯ(FABLESS УСЛУГИ) С ПРИЛОЖЕНИЕ В БИО-БАЗИРАНИ ИНДУСТРИИ И ПРОДУКТИ

 

1.1. Успешни проекти през периода 2012 – 2015 г.

 • FP7-304617 – Novel methods in Computational science (Съвременни методи в компютърната наука);
 • 245449-FP7-REGIONS-2009-1-Biomass Mobilisation, BIOMOB;
 • ФНИ: Университетски информационен портал за бизнес партньори;
 • ФНИ: Изследване на хидравлични машини и системи, газови инсталации, уреди за третиране на отпадъци;
 • ФНИ: Симулация и експериментална оценка на методите и протоколите за предаване в реално време на телеметрични и контролни от дистанционно управлявани обекти;
 • ФНИ: Приложни аспекти на статистически анализи и модели;
 • ФНИ: Анализ на възможните решения, проектиране и разработване на специализирана платформа за пренос в реално време на мултимедийна информация;
 • ФНИ: Числено изследване на диференциални и стохастични модели във финансова математика.

1.2. Експертен опит и дейности

 • Математическо моделиране и приложение на математиката в практиката;
 • Прилагане на ефективни паралелни алгоритми за големи изчислителни задачи;
 • Енергетични разследвания на някои видове нетрадиционна зъбни хидравлични помпи, помпа, вентилатор и газови отоплителни системи с приложение в инсталации за компостиране;
 • Симулация и експериментални тестове на различните методи и протоколи за предаване на телеметрия и контролна информация;
 • Статистически анализ и моделиране на конкретни явления и процеси в практиката;
 • Принос в развитието и прилагането на анализ на определения компонент на специфичните статистически модели чрез серии от числени методи;
 • Експериментални проучвания и оценка на различните параметри на съвременните телекомуникационни мрежи за пренос в реално време на видео и аудио. Оценка на съвременните протоколи за пренос на мултимедийни данни.;
 • Проектиране и разработване на специализирана платформа за пренос в реално време на мултимедийни данни до потребители с различни крайни устройства и различни платформи и мултимедийни приложения;
 • Теоретичен анализ на числени методи за диференциални модели в финансовата математика, построяване и конвергенция на приближения.

1.3. Изследователски потенциал

 • 6 професори;
 • 66 доценти;
 • 31 асистенти;
 • 29 докторанти;
 • 4 техници.

1.4. Специализация

 • Информационни технологии;
 • Компютърни науки;
 • Математическо моделиране и приложение на математиката;
 • Ресурсо-спестяващи технологии и инструменти;
 • Автоматизация на научноизследователските дейности;
 • Иновационни образователни технологии и виртуални среди за обучение;
 • Хидравлични машини и системи, газови инсталации, устройства за третиране на отпадъци;
 • Предаване на телеметрични данни и контролна информация от дистанционно управлявани обекти;
 • Биотехнологии и хранителни технологии;
 • Неорганични и органични химични технологии.

1.5. Налична инфраструктура

 • Набор от определен брой хардуерни и развойни инструменти и оборудване в научната лаборатория за телекомуникации;
 • Web-базирана система и база данни за взаимодействие с фирми и бизнес единици, които позволяват по-лесно събиране на статистически данни;
 • Експериментална инсталация за изследване на зъбни помпи с приложение в инсталации за компостиране;
 • Специализиран платформа за пренос на телеметрични данни в реално време
 • Университетски технологичен център за енергийна ефективност, транспорт и логистика;
 • Университетски технологичен център за аграрни, зелени и екологични технологии;
 • Университетски технологичен център за здраве и качество на живот, биотехнологии и екологични храни;
 • Университетски технологичен център за нови материали и технологии;
 • Университетски технологичен център за ИКТ.

2. ТЕХНОЛОГИИ ЗА ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ

2.1.Успешни проекти през периода 2012 – 2015 г.

 • COST-TU1104- Smart energy regions;
 • EIE-07-119 GREEN POST, "Green Alternative Postal Vehicle GREEN POST";
 • CEEPUS network RES 12-13: Renewable Energy Resources;
 • COST-TU1105-NVH analysis techniques for design and optimization of hybrid and electric vehicles;
 • (2013) RO-BG Project №2(4i)-2.1-8 IMPROVED AWARENESS OF THE CROSS-BORDER TOURISM CLUSTER ON ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND PROTECTION (EMAS – Eco Management and Audit Scheme);
 • CBC Romania-Bulgaria 2007-2013-2(3i)-3.1-16 MSI ETC 216: Ecological cross-border activities for integrated business zne – Eco Biz;
 • CBC Romania-Bulgaria 2007-2013-2(3i)-3.1-1 MSI ETC 146: Bio-fuels – source for integrated sustainable development in CBC;
 • CBC Romania-Bulgaria 2007-2013-2(3i)-2.1-13 MSI ETC 211: Joint research of energy generating system, driven by water turbine for cross-border ecological transport system ELECTRORIVER;
 • ФНИ: Разработване на автономна метеорологична станция за специализирани измервания;
 • ФНИ: Проучване на електрозахранването на обекти от външни енергийни мрежи и от местни източници;
 • ФНИ: Изследване и моделиране на процеса в газификатор на биомаса;
 • ФНИ: Разработване и изпитване на комбинирано горивно захранване на моторни превозни средства за транспортните дейности;
 • ФНИ: Изследване на ефективността на двигател с вътрешно горене, захранван с биодизел и разработване на система за диагностика и мониторинг;
 • ФНИ: Създаване на студентска образователна и научна лаборатория по дефектология и безразрушителен контрол на повредени и ремонтирани части в аграрно-индустриална техника;
 • ФНИ: Изследване на енергоспестяващи и екологични системи;
 • ФНИ: Оптимизация на параметрите на рязане с отчитане на консумираната електрическа енергия като критерий за оптимизация;
 • ФНИ: Изследване и координация на работата на системата: "Възобновяеми източници на енергия – потребители”;
 • ФНИ: Разработване на модел и симулационни изследвания на полупроводникови фотоволтаични устройства;
 • ФНИ: Разработване и тестване на хибридни системи за техническа диагностика;
 • ФНИ: Изследване на асинхронен генератор работи, включен паралелно в електрическата мрежа. Контрол на процеса на ускорение, експлоатация и намаляване на скоростта;
 • ФНИ: Изследване на фактори за интелигентен растеж и триъгълник на знанието;
 • ФНИ: Създаване на образователна и научна лаборатория за електронни системи за контрол на превозни средства;
 • ФНИ: Изследване на системи за преобразуване на енергия на флуидите;
 • ФНИ: Разработване и изследване на технология за измерване на риска в трансграничната екологична сигурност;
 • ФНИ: Изследване и разработване на модел за управление на инсталация за обработка на мазут;
 • ФНИ: Енергийни доставки на обекти от възобновяеми енергийни източници;
 • ФНИ: Разработване на средства за измерване на параметри на електрически мрежи и методи за оценка на грешки в схеми с нисък фактор на мощността;
 • ФНИ: Проектиране и изпълнение на лабораторен стенд за изпитване на двигателя с отделно впръскване на бензин и алтернативни горива.

2.2. Експертен опит и дейности

 • Насърчаване на устойчива експлоатация на природните ресурси на трансграничния регион;
 • Обучение на фирми, клъстери и потребителите за необходимостта от устойчиво използване на природните ресурси;
 • Прилагане на методи и системи за управление на околната среда и опазване на околната среда (EMAS и еко лейбъл);
 • Изследване и анализиране на теоретичните и практическите аспекти на изследователската дейност, с акцент върху нейното управление в динамично променяща се среда;
 • Ефективност, безопасност и устойчиво развитие на транспорта;
 • Електрически превозни средства и подобряване на двигателите;
 • Анализ и управление на енергийната ефективност;
 • Параметричен анализ, за оценка на ефективността на прозрачни структури за системи за оползотворяване на слънчева енергия;
 • Прилагане на LED осветление за подобряване на здравето и качеството на живот в закрити помещения (стаи, сгради);
 • Разработване на електронни системи, подходящи за работа в зависимост от конструкцията и технологичните изисквания, както и унифицирането им за работа в различни климатични и биоло¬гични среди;
 • Проучване на сензори от ново поколение и тяхното изпълнение;
 • Проучване, анализ и изработка на работещи модели на обекти, захранвани от външни енергийни мрежи и / или местни източници - когенератори и три генератори, възобновяеми и алтернативни енергийни източници;
 • Анализ на процеса в газификатор на биомаса;
 • Проектиране и изпитване на еко горива от растения, полимерни и охлаждащи течности;
 • Развитие на сензори и дебитомери за течни горива;
 • Прилагане на системите за управление и дистанционно отчитане на потреблението на енергия в градските райони;
 • Изследване и развитие на моторни превозни средства с комбинирано горивно захранване при извършване на товарна дейност;
 • Теоретични и емпирични анализи, включително научни изследвания и изготвяне на препоръки за управление на микро и макро икономическо ниво за осигуряване на устойчиво икономическо и технологично развитие;
 • Проучване на системи за диагностика и мониторинг на селскостопански машини работещи с биогорива;
 • Aнализиране и прилагане ефективни методи за безразрушителен контрол на дефекти в части от земеделски и автотракторни машини, в условията на устойчиво развитие;
 • Проучване на възможностите за енергийна ефективност в помпени хидро-транспортни системи, охлаждащи системи, вятърни и слънчеви системи, както и изследвания на технологии за диагностика и управление на екологично съответстващи производствени системи;
 • Намаляването на потреблението на електрическа енергия при обработката на детайли с помощта на металообработващи машини с ЦПУ чрез оптимизация на параметрите на рязане;
 • Проучване, анализ и моделиране изпълнението на интелигентна microgrid система, състояща се от възобновяеми енергийни източници и потребители;
 • Разработване на модел и симулационни изследвания на високоефективни фотоволтаични устройства, базирани на новото поколение фотоволтаични материали и технологии;
 • Разработване на хибридни модели за техническа диагностика на непрекъснати обекти;
 • Изследване на енергийната ефективност и енергийните характеристики на някои флуидни системи за преобразуване на енергия - помпа, вятърна и слънчева;
 • Определяне на екологичните рискове в дейности по охрана на околната среда в транс-граничните райони;
 • Анализ на потенциала, възможностите и тенденциите за развитие на ВЕИ в определен район;
 • Прилагане на "интелигентни мрежи и устройства" за намаляване на потреблението на електроенергия в домакинствата;
 • Разработване на микропроцесорни устройства за измерване на параметри на електрически ток;
 • Разработване на софтуерни продукти, предназначени да работят със съществуващите инструменти и инсталации;
 • Изучаване на свойствата на различни алтернативни горива за двигатели с вътрешно горене;
 • Проучване на системите за впръскване на гориво в бензиновите двигатели;
 • Проектиране на системи за разделно впръскване на течно гориво;
 • Създаване на лабораторни системи за смесено впръскване на гориво и провеждане на предварителни тестове.

2.3. Изследователски потенциал

 • 30 професори;
 • 111 доценти;
 • 136 асистенти;
 • 67 докторанти;
 • 25 техници.

2.4. Специализация

 • Проучване, проектиране, използване и поддръжка на селскостопанска техника;
 • Устойчиво развитие и екологични аспекти на аграрните дейности;
 • Технология и оборудване на предприятия;
 • Надеждно удължаване на жизнения цикъл на продуктите и възстановяване на ресурсите;
 • Енергийна техника и технологии;
 • Енергийна ефективност;
 • Екология - оборудване и технологии за опазване на почвите и водите;
 • Информационен дизайн - трансфер и представяне на знания и технологии;
 • Интелигентни технологии за контрол на качеството на селскостопанските продукти;
 • Проучване и подобряване на експлоатационния капацитет на автомобили, трактори и камиони;
 • Електромобили;
 • Ефективен, безопасен и устойчив транспорт;
 • Изграждане, поддръжка и изследване на ДВГ;
 • Алтернативни горива;
 • Организация и управление на производството;
 • Корпоративна социална отговорност и развитие на човешките ресурси;
 • Генериране и развитие на иновативни бизнес модели с висока степен на адаптивност.

2.5. Налична инфраструктура

 • IT платформа за онлайн обучение и консултиране;
 • Софтуерна платформа за анализ и управление на енергийната ефективност
 • Референтен източник на прав ток (в Лаборатория по теоретична и измервателна електротехника);
 • Лабораторен стенд за изследване на защитата на обекти, които използват външни енергийни мрежи и / или от местни източници;
 • Специализиран софтуер за моделиране на процеса в рамките на газификаторите на биомаса;
 • Система за диагностика и контрол на двигатели с вътрешно горене;
 • Оборудвана лаборатория за безразрушително обследване на дефекти в части от селскостопанска и автотранспортна техника;
 • Автоматизирана система за измерване на консумираната мощност;
 • Компютърна програма за изследване на консумираната електрическа енергия;
 • Електронен инструмент за проследяване на текущото напрежение и мощностни характеристики на фотоволтаични устройства и модули;
 • Система за контрол на впръскването с отделно инжектиране на две горива;
 • Лабораторна система с отделно впръскване на бензин и алтернативни течни горива;
 • Университетски технологичен център за енергийна ефективност, транспорт и логистика;
 • Университетски технологичен център за аграрни, зелени и екологични технологии;
 • Университетски технологичен център за здраве и качество на живот, биотехнологии и екологични храни;
 • Университетски технологичен център за нови материали и технологии;
 • Университетски технологичен център за ИКТ;
 • Факултетни лаборатории за електроинженери, оборудвани от компании като SIEMENS, Johnson Controls, SCHNEIDER ELECTRIC, MOELLER, COMHARD;
 • Лаборатория за хибридни и електрически превозни средства;
 • Лаборатория за енергийна ефективност в транспорта;
 • Лаборатория за регионално развитие;
 • Лаборатория за икономическо моделиране;
 • Лаборатория за управление на бизнес процеси;
 • Лаборатория за специализирани микро компютърни системи;
 • Лаборатория за индустриални контролери и комуникации;
 • Лаборатория за комуникационни мрежи;
 • Лаборатория за Електронни системи за работа на мобилна техника;
 • Лаборатория за промишлени безжични комуникации;
 • Лаборатория за системи за операции в реално време.

3. ПОТРЕБИТЕЛСКО ПОВЕДЕНИЕ КЪМ ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ

3.1.Успешни проекти през периода 2012 – 2015 г.

 • CIP-Pilot actions – BECA (2011-14) - Balanced European Conservation Approach – ICT services for resource saving in social housing;
 • FP7-ENERGY-SMARTCITIES-2012- PLEEC - Planning for energy efficient cities;
 • FP7 - DEHEMS (2008-12) - Digital Environment Home Energy Management System;
 • FP7-IEE/07/828/S12.499427 – Smart use of energy at school;
 • ФНИ: Създаване на автономна система за добив на слънчева енергия.

3.2. Експертен опит и дейности

 • Разработване на разпределени системи за управление на енергията;
 • Разработване на Smart Cities профили към енергийно-ефективно развитие в перспективата на ЕС;
 • Разработване на методология за мониторинг и набор от показатели, които трябва да анализират енергийно ефективното развитие на градската среда;
 • Изготвяне на Казуси по енергийна ефективност в градска среда;
 • Инструментариум за оценка на интегрирането на технологии;
 • Икономическа оценка на енергийно ефективни интервенции, породени от потребителското поведение;
 • Изготвяне на планове за действие (action plans) за внедряване на енергийна ефективност;
 • Разработване на подход за постоянен мониторинг на нивата на енергия, използвана от домакинствата, с обща цел намаляване на емисиите на CO2 в Европа;
 • Методология за включване на различни общности в Европа в дейностите по управление на енергията Living Lab;
 • Дизайн на ИКТ услуги за спестяване на ресурси в социални жилища;
 • Разработване на системи за дистанционно отчитане на консумацията на енергия;
 • Разработване на система за събиране на данни за генерирана електрическа енергия от фотоволтаични системи при различни параметри на околната среда.

3.3. Изследователски потенциал

 • 18 професори;
 • 55 доценти;
 • 21 асистенти;
 • 28 докторанти;
 • 11 техници.

3.4. Специализация

 • Енергийна техника и технологии;
 • Енергийна ефективност;
 • Екология - оборудване и технологии за опазване на почвите и водите;
 • Информационен дизайн - трансфер и представяне на знания и технологии;
 • Алтернативни горива;
 • Организация и управление на производството;
 • Корпоративна социална отговорност и развитие на човешките ресурси;
 • Генериране и развитие на иновативни бизнес модели с висока степен на адаптивност;
 • Ресурсоспестяващи технологии и инструменти.

3.5. Налична инфраструктура

 • Изградена система (клъстър) от компютърни сървъри;
 • Разработен аналитичен инструмент за анализ на разходите и ползите в енергийната ефективност;
 • ИКТ инструменти за пестене на ресурси в социални жилища;
 • Система за дистанционно отчитане на консумацията на енергия;
 • Система за събиране на данни за генерирана електрическа енергия от фотоволтаични системи при различни параметри на околната среда;
 • Университетски технологичен център за енергийна ефективност, транспорт и логистика;
 • Университетски технологичен център за аграрни, зелени и екологични технологии;
 • Факултетни лаборатории за електроинженери, оборудвани от компании като SIEMENS, Johnson Controls, SCHNEIDER ELECTRIC, MOELLER, COMHARD;
 • Лаборатория за хибридни и електрически превозни средства;
 • Лаборатория за енергийна ефективност в транспорта;
 • Лаборатория за регионално развитие;
 • Лаборатория за икономическо моделиране;
 • Лаборатория за управление на бизнес процеси.

4. ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНИ (SMART) СГРАДИ

4.1.Успешни проекти през периода 2012 – 2015 г.

 • ФНИ: Изследване на възможността за създаване енергийно ефективни източници на светлина със спектрални характеристики, подходящи за използване в оранжерийното производство;
 • ФНИ: Изследване на възможности за контрол на параметрите на излъчватели от видимата и инфрачервената спектрални области и възможни приложения в индустрията.

4.2. Експертен опит и дейности

 • Проучване на възможностите за прилагане на светодиоди и светодиодни модули в оранжерии;
 • Изследване на характеристиките на светлинния поток на различните светодиоди и избор на подходяща комбинация от тях;
 • Проектиране на сгради с контролирана естествена вентилация.

4.3. Изследователски потенциал

 • 10 професори;
 • 16 доценти;
 • 25 асистенти;
 • 65 докторанти;
 • 4 техници.

4.4. Специализация

 • Енергийна техника и технологии;
 • Енергийна ефективност;
 • Алтернативни горива;
 • Организация и управление на производството;
 • Корпоративна социална отговорност и развитие на човешките ресурси;
 • Ресурсоспестяващи технологии и инструменти.

4.5. Налична инфраструктура

 • Експериментален модел на осветително тяло с възможности за използване в оранжерийното производство;
 • Разработен нагревател и система за контрол за заваряване на полимерни детайли на базата на халогенни лампи;
 • Експериментална осветителна техника на базата на LED модули с бяла светлина;
 • Университетски технологичен център за енергийна ефективност, транспорт и логистика;
 • Университетски технологичен център за аграрни, зелени и екологични технологии;
 • Университетски технологичен център за здраве и качество на живот, биотехнологии и екологични храни;
 • Университетски технологичен център за нови материали и технологии;
 • Университетски технологичен център за ИКТ.

 


Page rendered in 0.0039 seconds