Център за трансфер на технологии | Мисия, визия, специфични цели

Мисия, визия, специфични цели

 

 

 
 
 
      Центърът за трансфер на технологии (ЦТТ) е създаден съгласно договор ВG 2005/017-353.10.06/ESC/G/TTO-02, сключен на 26.09.2007 г. между Министерството на икономиката и енергетиката и Русенски университет "Ангел Кънчев".
  Центърът за трансфер на технологии е функционално звено на Научноизследователския сектор (НИС), заедно с който влиза в състава на Университетски научно-изследователски комплекс (УНИКОМП) и обслужва всички факултети, филиали и научно-изследователски звена в Русенския университет. За успешното функциониране на ЦТТ Русенски университет "Ангел Кънчев" е предоставил своята материална база (офис 1.422.2).


МИСИЯ

Центърът за трансфер на технологии (ЦТТ), като звено на Русенския университет „Ангел Кънчев“, подпомага научноизследователския процес за постигане на приетата мисия и цел на Русенския университет за разпространяване на знания, извършване на фундаментални и приложни научни изследвания и внедряването им в практиката, с което способства за превръщането му в неразделна част на европейското образователно и научноизследователско пространство, за изграждане на висококвалифицирани специалисти и за устойчиво развитие на региона и страната. В този смисъл мисията на Центъра за трансфер на технологии е да осъществява активна двупосочна връзка между науката и практиката, да улесни и подпомогне процеса на трансфер на нови знания и технологии от научноизследователските колективи към реалните потребители на иновации (образование, малки и средни предприятия МСП и др.) с цел подобряване на тяхната конкурентоспособност и устойчивото им развитие.

ЦТТ подпомага сътрудничеството между двете страни чрез удовлетворяване на технологичните нужди на фирмите с иновативни и научни решения и в същото време дава възможност за осигуряване на приходи за изследователска дейност. По този начин ЦТТ създава предпоставки за въвеждане на пазарни принципи в отношенията между науката и бизнеса за постигане на по-високи приходи и производство на конкурентоспособна продукция, генериране и поддържане на високо качество на научни продукти, популяризиране на научните разработки и открития на Русенски университет „Ангел Кънчев“ и не на последно място подпомага внедряването в практиката на висококачествени научни продукти.

  
ВИЗИЯ
 • Да бъде конкурентноспособен и устойчив център в сферата на трансфера на технологии в Северен централен район, страната и чужбина;
 • Да бъде свързващо звено между МСП, потребителите на иновации и изследователите;
 • Да бъде коректен и благонадежден партньор между Русенски университет „Ангел Кънчев“ и практиката за осъществяване на технологичен трансфер на иновативни решения;
 • Да популяризира новите научни разработки на колективите от Русенски университет „Ангел Кънчев“ и да спомогне за бързото и успешното им въвеждане в практиката;
 • Да провежда проучвания, осигурявайки обратна информация на научните колективи, относно потребностите на производители, преработватели и потребители;
 • Да съдейства за сътрудничество с големи, малки и средни предприятия за развитие на кадровия и изследователски потенциал.
 
СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ
 • Да се проучи и приложи чужд опит в научно-развойната дейност;
 • Да оказва съдействие и стимулира творческата активност, професионалните интереси и постиженията на академичния състав;
 • Да осъществява разяснително-популяризационна дейност и включване в национални и международни мрежи;
 • Да реализира комплекс от дейности, имащи отношение към качеството на научната продукция;
 • Да популяризира патенти и разработки на научни колективи от Русенски университет „Ангел Кънчев“, намерили приложение в практиката;
 • Подпомага внедряването в практиката на научни продукти;
 • Да се осигурява периодично научнопрактическа и техническа информация за  научните среди и специалистите от практиката.

 


Page rendered in 0.0066 seconds