Център за трансфер на технологии | Възможности за подобряване екологическите характеристики на транспортните средсва