Център за трансфер на технологии | Учебно-научна лаборатория за изследване и моделиране на реални процеси

Учебно-научна лаборатория за изследване и моделиране на реални процеси

Учебно-научна лаборатория за изследване и моделиране на реални процеси

Лабораторията предлага на организации и фирми в страната:

  1. консултантска помощ и услуги за подготовка и анализ на данни от статистически проучвания, изследване и моделиране на реални процеси и явления със средствата на числени, оптимизационни и статистически методи, реализирани със съвременни софтуерни продукти;
  2.   съвместна научна работа и/или участие в проекти в страната и чужбина на преподаватели в Русенски университет в областта на приложната математика и статистиката.
  3.   Дейността на лабораторията обхваща и учебно - научна работа със студенти за участието им в семинари, конференции, научни сесии и олимпиади, както и зачисляването им в докторантура и подготовка на дисертационен труд.

    Предмет на дейност на лабораторията е прилагането и популяризирането на методите на приложната математика и статистика. Те се използват от изследователите в много научни области за моделиране, организация, анализ и оптимизация на данни и процеси. Прилагат се за обобщаване и систематизиране с цел обменяне на опит между учени, за проверка на твърдения (хипотези), за изследване на връзки и зависимости между отделни показатели. От голяма важност за изследователите, а също и за потребителите на дадено изследване е да могат добре да интерпретират статистическите оценки и изводи за да бъдат информирани, да имат преценка за надеждността и качеството на информацията и вземат съответните решения в своята област на дейност.

    Колективът се състои от членовете на катедра ''Приложна математика и статистика'' към факултет ''Природни науки и образование'' в Русенски университет. Катедрата има установени партньорства с Bergische University of Wuppertal, Germany; Comeniius University of Bratislava, Slovakia; Gazi University of Ankara, Turkey; Lisboa School of Economics & Management, Portugal. До този момент са реализирани две студентски и две преподавателски мобилности в Bergische University of Wuppertal, две преподавателски мобилности в Comeniius University of Bratislava, Slovakia и една студентска мобилност в Gazi University of Ankara, Turkey. През учебната 2016/2017 са реализирани още две мобилности в University of Ljubljana, Slovenia.
    Понастоящем, изследванията на членовете на екипа са продължение на активната работа на колектива в областта на приложение на математиката и статистиката по проекти 2013-ФОЗ-2, 2014-ФОЗЗГ-2, 2015-ФОЗЗГ-03, 2016-ФПНО-05 и 2017-ФПНО-05.

За контакти:

Ръководител на лабораторията:
доц. д-р Евелина Велева, тел. 0886 516 755, eveleva@uni-ruse.bg;

Членове на колектива:
проф. д-р Велизар Павлов, vpavlov@uni-ruse.bg;
доц. д-р Илияна Раева, iraeva@uni-ruse.bg;
гл. ас. д-р Стефка Караколева, skarakoleva@uni-ruse.bg;
гл. ас. д-р Иван Георгиев, irgeorgiev@uni-ruse.bg;
гл. ас. д-р Мая Маркова, mmarkova@uni-ruse.bg;
ас. Елица Раева, eraeva@uni-ruse.bg;
ас. Весела Михова, vmicheva@uni-ruse.bg.

 


Page rendered in 0.0715 seconds