Център за трансфер на технологии | Офис за технологичен трансфер (ОТТ)

Офис за технологичен трансфер (ОТТ)

През 1975 г. към катедра “Машинни елементи” (сега Машинознание и машинни елементи ) е разкрита Отраслова научноизследователска лаборатория по редукторостроене (ОНИЛР) като научно звено на НИС за обслужване на отрасъл Машиностроене с базово предприятие МЗ “МОДУЛ“- гр. Бяла, специализирано в производството на редуктори и вариатори.

Научният колектив с натрупване на дългогодишен професионален опит и с повишаване на квалификацията си разшири обхвата на дейност на лабораторията.

ОСНОВНА ПРОБЛЕМАТИКА:

 • научно обслужване на фирми в областта на
  механични системи от задвижвания в:
  - машиностроенето - с общо и специално предназначение ;
  - енергетиката;
  - химическата промишленост ;
  - производството и добива на инертни материали и суровини ;
  - хранително-вкусовата промишленост ;
  - земеделската техника и животновъдството ;
  - транспортната техника ;
  - производството на течни горива и масла ;
  - текстилната промишленост ;
  - екологията и опазването на околната среда ;
 • проектиране на зъбни предавки с компютърни програмни системи ;
 • оптимизация на параметрите на зъбни предавки чрез създаване на геометрични, силови и параметрични контури;
 • внедряване в практиката на програмни продукти (софтуер) за проектиране на еволвентни зъбни предавки и редуктори ;
 • проектиране и изработване на :
  - редуктори, двигател-редуктори и вариатори с общо и специално предназначение ;
  - елементи от цилиндрични, конусни, планетни и червячни предавки ;
  - елементи от верижни и ремъчни предавки и вариатори ;
  - задвижващи системи за автоматични производствени линии ;
  - задвижвания от пречиствателни станции и съоръжения ;
  - единични и дребносерийни задвижвания ;
  - уреди, апарати и стендове, съобразени с екопараметрите на европейските стандарти ;
  - инженерингова дейност в областта на механичните задвижвания ;
 • изпитване и диагностика на редуктори, двигател-редуктори и елементи от задвижващи системи ;
 • разработване на лабораторни стендове за изследване и изпитване на машинни елементи ;
 • създаване и актуализиране на библиотека от стандартизационни и др. нормативни документи по ЕСКД и ЕСТД.

СЪЩЕСТВЕНИ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ:

· програмна система за проектиране на силови и кинематични еволвентни зъбни предавки ;
· фамилии редуктори и двигател-редуктори :
- цилиндрични съосни и разгънати двустепенни ;
- планетни ;
- планетни и конусно-планетни ;
- цилиндрични и конусно-цилиндрични разгънати и нагънати тристепенни ;
- червячни и цилиндрично-червячни ;
· вариатори и двигател-вариатор редуктори :
- клиноремъчни с нормални и широки ремъци ;
- импулсни ;
· задвижвания за транспортни средства и автоматични линии ;
· задвижвания за промишлени роботи и манипулатори ;
· задвижвания за пречиствателни съоръжения на въздух и вода :
- аератори турбинни - повърхностен тип;
- аерационни четки;
- калочистачи и пеносъбирачи;
- въздушни електрофилтри и др.
· задвижване на термоекранни съоръжения ;
· задвижване на направляващи на осеви вентилатори ;
· четирисачмена машина за изпитване на смазочни масла и охладително-смазочни течности ;
· уреди и апарати за изпитване на смазочни масла ;
· възстановяване на елементи от транспортни средства ;
· машина за окачествяване и измерване на текстилни материали;
· стенд за изпитване и изследване на критичната ъглова скорост на прав гладък вал ;
· стендове за изпитване и изследване на редуктори и двигател-редуктори ;
· хомогенизатор за нанасяне на нишесте, вграден в технологична линия за производство на хлебна мая;

 

СЪСТАВ НА КОЛЕКТИВА:

Научно-изследователската лаборатория по редукторостроене разполага с личен състав : професори - 2 ; доценти - 7 ; технически сътрудници - 3 .

За контакти :
Ръководител на лабораторията :
доц. д-р инж. доц. д-р инж. Иван Спасов , тел.:888 592; 888 235,
Е-mail: igs@uni-ruse.bg;

Членове на колектива :
доц. д-р инж. Атанас Колев
тел.: 888 461, Е-mail: Askolev@uni-ruse.bg
доц. д-р инж. Емилия Ангелова
тел.: 888 461, Е-mail: Ang@uni-ruse.bg
доц. д-р инж. Антоанета Добрева
тел.: 888 235, Е-mail: Adobreva@uni-ruse.bg
доц. д-р инж. Торком Дюлгерян
тел.: 888 461, Е-mail: Tomy@uni-ruse.bg
доц. д-р инж. Васил Добрев 
тел.: 888 492; Е-mail: Vdobrev@uni-ruse.bg гл. ас. инж. Евгения Ангелова
тел.: 888 437; Е-mail: edngelova@uni-ruse.bg


Page rendered in 0.0069 seconds