Център за трансфер на технологии | Научноизследователски Национални и международни

Научноизследователски Национални и международни

 

·         Програма на националния съвет "Научни изследвания" -
адрес : www.minedu.govrn.bg/nsfb
·         Пета рамкова програма на ЕС -
адрес : www.cordis.lu/fp5
·         Програма на НАТО "Наука за мир" -
адрес :www.nato.int/science
·         Европейска инициатива "ЕВРИКА" -
адрес :www.eureka.be
·         Пакт за стабилност -
адрес: www.stabilitypact.org


Page rendered in 0.0259 seconds